זהירות חלזונות

זהירות חלזונות
כתבה סבטלנה וייסמן*
מינים פולשים של חלזונות ממשפחת Ampullariidae עלולים לגרום לבעיית יצוא קשה של תוצרת אקווטית
מישראל למדינות האיחוד האירופאי ,עקב מאבק האיחוד נגד חלזונות אלו
חלזונות מים מתוקים ממשפחת ( Ampullariidae – תפוחוניים( מהווים מרכיב חשוב באוכלוסיית
האקווריומים בכל העולם. מרבית הסוגים יוצרים קונכייה כדורית ,ואף שאין ביניהם כל קשר גיאוגרפי
,הוכנסו כולם לקטגוריה אחת המכונה ״תפוחונים״.
המשפחה Ampullariidaeו) Pillidae בעבר( כוללת 8 סוגים וכ-120 מינים ,שתפוצתם הטבעית בעולם
נרחבת :מינים מהסוגים Marisa, Felipponea, Asolena, Pomacea נפוצים בדרום אמריקה ,במרכז
אמריקה, באיי הודו המערבית ובדרום ארה״ב ;מינים מהסוגים Saulea, Lanistes, Afropomus ,נפוצים
באפריקה ;מינים מהסוג Pila נפוצים באפריקה ובאזורים שונים באסיה.
חלזונות המשתייכים למשפחה זו מתאפיינים במערכת נשימה משולבת ,הכוללת מערכת דמוית זימים
,המשתמשת בחמצן מומס ממים ,ומערכת דמוית ריאות ,המקבלת את החמצן מהאוויר. מנגנון משולב זה
מקנה להם יכולת הישרדות גבוהה במים מזוהמים ועמידות למליחות נמוכה ולריכוזי חמצן נמוכים. בפתח
הקונכייה מצוי מכסה )operculum (המגן עליהם מהתייבשות.
חלזונות אלו נוקטים בדרכים שונות להטלת הביצים : על אבנים או על צמחיה מעל פני השטח של המים)כמו
לדוגמה הסוג Pomacea (או בקפסולות מתחת לפני המים (כמו
הסוג Marisa .)אסטרטגיה זו מעלה את סיכויי הישרדות הדורות הבאים. כתוצאה ממנגנונים אלה פיתחו
החלזונות הללו גמישות אקולוגית גבוהה ,ולכן הם מאכלסים נחלים עם זרם איטי ,אגמים עם מים עומדים ואתרי
מים ביצתיים למחצה. מתוך כל הכמות העצומה של המינים ממשפחה זו ,נמצאו באקווריומים רק כמה סוגים
ומינים בודדים ,שבמהלך הזמן ועבודות סלקציה קיבלו וריאציות צבע חדשות )form culture ,)בנוסף לצבעם
הטבעי ( Wild Form .(מינים אלו נפוצים בגידול נוי ושייכים לסוג . Pomacea בסוג זה יש באופן טבעי וריאציות
צבע צהוב/זהב ,ומכאן השם הכללי לסוג כולו: Snails Apple Golden) GAS .(
מההיבט הכלכלי ,לחלזונות המשתייכים לסוג תפוחונים יש השפעה גדולה לאו דווקא לטובה.
בדרום-מזרח אסיה הסוג המקומי PIla מסב נזקים עצומים לשדות אורז ; הסוג הדרום-אמריקאי
, Pomacea שפלש לתאילנד ולמדינות נוספות באזור ,הפך חיש מהר ל״מזיק האורז מספר 1״ .פרט בוגר
בתקופת רבייה אינטנסיבית מחסל עד 15 נבטי אורז ביום.
בישראל ,כידוע ,מועסקים עובדים רבים מתאילנד בענפי החקלאות השונים .חלק מעובדים אלה מנסים
להבריח חלזונות יבשה ומים מתוקים לישראל .למעלה מעשרה מינים זרים של רכיכות הוגדרו בחומר שנתפס
בהברחות הללו.
יש לתת את הדעת על כך שבמזיק זה טמונה סכנה מוחשית גם לבריאות האדם וחיות המשק ,שכן ידוע כי
רכיכות המים המתוקים בתאילנד מהווים פונדקאי ביניים לטפילים שונים ,כמו Echinostomatidae) מחלקת
cantonensis (Rat Lungworm).Angiostrongylus הריאה ותולעת ( הטרמטודות
Pomaceaי , 1810 Perry ואילך נמצא כי מרבית הפרטים שהוברחו ארצה הם מהמין 2006משנת
בישראל הם מוכרים בעיקר בחנויות לדגי נוי Ampulariidaeהמשתייכים למשפחת התפוחוניים – maculata
המוכרות רכיכות מים מתוקים לאקווריום ולבריכות נוי.
canaliculata( –Pomacea ניתן היה למצוא בחנויות לממכר ציוד לאקווריומים רק מין אחד 1994בשנת
מינים .״תוספת״ זו מקורה במסחר בחלזונות אקווריום 4 נמצאו בארץ כבר 2002 אך בשנת 1819 Lamarck(
בישראל ,אך ייתכן שגם לעובדים הזרים מהמזרח הרחוק חלק בכך.
הנק מיניס ,מומחה בעל שם עולמי בנושא חלזונות והאחראי על אוספי הרכיכות
באוניברסיטת תל-אביב במשך למעלה מ -40 שנה, מגדיר רכיכות שנתפסו בתחנות ההסגר .
בשיתוף פעולה עמו ,מנהל משרד החקלאות מאבק למניעת פלישתם והתבססותם של חלזונות מסוג התפוחונים
, פועל לאיתור מקורות נגועים בשטחים ציבוריים ובגידולים פרטיים, ומייעץ על שיטות לטיפולי הדברה.
בישראל מתחילת שנות 2000 מינים שונים של Pomacea ״התאזרחו״
באקווריומים של מגדלים פרטיים וניתנו למכירה בחנויות דגים. בתפיסות הסגר
אצל עובדים זרים במזוודות מצאו גם חלזונות מהסוג .P, ampullacea. P
Pila) gracilis .)בשנת 2013 דווח לראשונה על הימצאותו של מין נוסף בארץ:
polita Pila .מין זה מוכר בצפונה ובמזרחה של תאילנד ומהווה נשא ביניים
לתולעת הטפילה המסוכנת ממשפחת ilocanum Echinostoma :
.Echinostomatidae
משנת 2012 לנוכחות התפוחונים בארץ יש היבט מדאיג נוסף בשל הפוטנציאל
ליצירת בעיית יצוא קשה של תוצרת אקווטית מישראל למדינות האיחוד
האירופאי, כיוון שהאיחוד פתח במאבק נגד ״חלזונות התפוח״ מהסיבות שלהלן:
•י יכולתו הגבוהה של הסוג להתבסס ולהתפשט באקלים הקיים במדינות
אירופיות מסוימות
• פגיעה בהטלות של דגים קטנים
• נזק לצמחי מים מקומיים
הנחיית האיחוד האירופי – EU מתאריך 2012.11.8 אוסרת על יבוא מכל סוג שהוא של פרטים חיים
,ביצים או כל חומר אקווטי הנגוע בסוג זה.
הנחיה זו של ה EU- נגד תפוחונים נובעת מהתבססותו של מין אחד מהקבוצה maculata –Pomacea
בנהר אברו שבצפון ספרד. התפוחונים הצליחו לשרוד בחורף ,ועם העלייה בטמפרטורות המשיכו להתרבות
בהצלחה ,וכתוצאה מכך נגרמו נזקים קשים לשדות אורז . במסגרת פעולות ההדברה בוצע ייבוש של 70 קמ״ר
שטחי גידול והוכנסה כמות מלח גדולה לקרקע .עלותו של מבצע סניטציה זה הסתכמה בכ- € 000,400
השירותים להגנת הצומח ולביקורת מבצעים סקרים אודות הימצאות הסוג Pomacea בארץ ,ובמהלכו נבדקת
מידת התפשטותו במשתלות אקווטיות ,בבריכות דגים ,בחנויות חיות מחמד ועוד .עם גילוי פרטים חיים
,מתבצעת הדברה באתרים הנגועים במטרה להשמיד את הפרטים .פקחי ההסגר אמונים על עצירת משלוחים
מסחריים וכן בכבודת יד ,שנמצאו נגועים באחד המינים מהסוג Pomacea .
פעולות אלו מבוססות על כמה חוקים ותקנות ,שמפורטות באתר משרד החקלאות ,העיקרית שבהן היא
תקנות פקודת הדיג )1937 ,)תקנה , 11 ״אסור להביא או להכניס לישראל כל דגים/חלזונות מים בלי לקבל
תחילה רישיון בכתב מאת פקיד הדיג הראשי ,ואף אז רק באותם התנאים שיוטלו על ידי פקיד הדיג הראשי
.לא יחזיק אדם דגים/חלזונות מים מסוגים לא מקומיים כמפורט בתוספת השלישית, אלא ברשות בכתב ,מאת
פקיד הדיג הראשי״.
בארץ חברו יחדיו כמה גופים במטרה למגר את הימצאותם של פרטים ממין זה בישראל.
ד״ר נדב דוידוביץ ,רופא וטרינר לפיקוח על מחלות דגים ) השירותים הווטרינריים של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,(מספק מידע על הימצאותם אצל מגדלי דגים ומעביר לבעלי המשקים את עמדת משרד החקלאות בנושא.
בשנים האחרונות נבדקו משתלות צמחי מים גדולות ומשקים לדגי נוי ובכל מקרה שבו נמצאו מיני תפוחוניים
,קיבלו הבעלים דף מידע המפרט את האיסור החל על החזקת פרטים ממשפחת Ampullariidae והנחיות
להדברתם .ביקורי המשך מתבצעים לשם מעקב אחר תוצאות הפעולות שננקטו.
במהלך שנת 2015 התקיימה פגישה עם ניר פרוימן ,מנהל אגף בכיר לדיג וחקלאות מים )משרד החקלאות
,(ובסיכומה הוחלט להפיץ מידע בנוגע לאיסור על ייבוא Ampullaridae לכל יבואני דגי הנוי ואורגניזמים
אקווטיים נוספים ,הנמצאים ברשימת אגף הדיג.
חשוב לציין ,כי ברשימת מיני חלזונות מים המותרים ליבוא נכללים רק מינים בודדים של חלזונות ים.
יש חשיבות עליונה הן מבחינת החקלאות והן מבחינת שמירת הטבע למנוע את התפשטותם של חלזונות
ממשפחת Ampullariidae בכלל, ומהסוג Pomacea בפרט בארץ.
מידע רלוונטי יתקבל בתודה .
ניתן ליצור קשר בטלפון: 0506241453 או בדוא"ל: il.gov.moag@svetak .
תודתנו על שיתוף פעולה והתמיכה הטכנית בהדברה נתונה למנהלי האחזקה בפארקים ,לבעלי המשתלות
ולספקי המידע על הימצאות המזיק. תודה מיוחדת להנק מיניס על התמיכה המדעית.

כתיבת תגובה