lable

Error: Contact form not found.

הקבוצה היוזמת והמארגנת מעוניינת לקבל תגובות, הצעות והערות 
בכל עניין הקשור למקצוע ההדברה ולתחומי הפעילות הרצויים.
דמי חבר  לשנה, שנקבעו הם:
800 ש"ח לשנה למדביר עצמאי / בעל עסק 
400 ש"ח  עובד רשות / צה"ל. / שב"ס

הארגון מתחייב שלא להעביר את כתובת הדוא"ל לכל גורם אחר או צד ג'

למידע נוסף ושאלות, ניתן לפנות לארגון בדוא"ל  irgunhamadbirim@gmail.com