ארגון המדבירים עדכונים

בס"ד
08/02/2022
התקנת תקנות חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית , התשע"ו- 2016
חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו- 2016 )להלן: "ה חוק"( חוקק במטרה להסדיר את
העיסוק בהדברת מזיקים לאדם ולרכוש, והכל על מנת להגן על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של בני
האדם, מניעת מפגעים תברואתיים וסביבתיים והגנה על הסביבה. חוק ההדברה הוא חוק טוב בבסיסו )!(
היוצר מערכת ברורה של כללים מנהליים ומקצועיים להסדרתו של תחום ההדברה.
יחד עם זאת, חוק ההדברה יצר בעיה קשה של מחסור בכוח אדם, הן לעוסקים בהדברה והן לציבור
הצרכנים: רשויות, מוסדי והתעשייתי.
מצוקת כוח האדם כאמור לעיל, גורמת בין היתר לחוסר יכולת לעמוד בדרישות המגזר המוניציפאלי,
העסקי ומסכנת על ידי כך את בריאות הציבור נוכח חשש מפני מגפת מזיקים. בנוסף, ראוי לקבוע תקופת
התמחות מעשית כתנאי לקבלת רישיון מדביר, שכן מדובר בשימוש בחומרים מסוכנים.
המלצות ארגון מדבירי מזיקים בישראל לתקנות :
החוק קובע כי עד יוני 2019 יותקנו תקנות לביצועו. להלן המלצות ארגון מדבירי מזיקים בישראל לתקנות
בדגש על פתרון בעיית המחסור בכוח האדם וההתמחות.
א. התמחות מעשית כתנאי לקבלת רישיון הדברה )סעיף7 ד בחוק(

 1. סעיף 7)ד( לחוק קובע כי השר רשאי לקבוע תנאים נוספים למתן רישיון או לחידושו, בין השאר כדי
  להבטיח את מקצועיותו של הדביר וכדי למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור.
 2. בנוסף, הסעיף קובע כי השר יקבע את תנאי ביצוע התמחות מעשית בביצוע הדברה אצל מדביר, תקופת
  ההתמחות, התנאים לביצוע ההתמחות וכן פטור מהתמחות באופן מלא או חלקי, ורשאי הוא לקבוע
  תנאים שונים לסוגי הרישיונות השונים.
 3. במצב הקיים כיום, אדם שמעוניין לעסוק ועומד בתנאים הנדרשים, עדיין מגיע בפועל למקצוע ללא כל
  הכשרה מעשית בשטח.
 4. לפיכך, אנו מבקשים להפעיל את סמכותו של השר ולקבוע כי אחד מתנאים לקבלת רישיון מדביר יהיה
  לעבור התמחות מעשית בתקופה של שנה, אצל מדביר בעל וותק מעל ל- 5 שנים )להלן: "מאמן"( והרשם
  יהיה בעל הסמכות ל נהל את האמור במרשם מדבירים. במטרה להרחיב את הידע של המדביר
  הפוטנציאלי, מומלץ לאפשר ביצוע ההתמחות במקביל ללימודים. המאמן יהיה רשאי לאמן עד שלושה
  מתחים במקביל.
 5. הרשם שמונה לפי סעיף 23 לחוק ההדברה יהיה בעל הסמכות להכיר בתכנית ההכשרה ולערוך את
  הבחינה, בהתאם להוראות שיקבע השר, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור ועדת הפנים
  והגנת הסביבה של הכנסת.

ב. ביטול מעמד הרישיון "מדביר בדירות" מהחוק:
מובנת כוונת החוק ליצור מדרג רישיונות המבדיל בין מדביר חדש שמתחיל את דרכו בתחום ההדברה
התברואתית ובין מדביר ותיק )מדביר מבנים ושטח פתוח( וכן, מדביר ותיק שמורשה לבצע פעולות
הדברה באיוד )מדביר באיוד(. יחד עם זאת, הגדרת המדביר החדש במונח "מדביר דירות" יוצרת מצב
אבסורד שבו סבור המבקש להזמין שירות הדברה לאחר חיפוש ברשת האינטרנט שאותו מדביר
דירות הוא זה שמומחה בביצוע ההדברה בדירת המגורים ואילו המדבירים בעלי הרישיונות האחרים,
מתמחים רק בשטח החיצוני.
האם יעלה על הדעת מצב שבו מדביר שזה עתה סיים את לימודיו התיאורטיים וללא שום ניסיו ן מעשי,
הוא זה שיועדף על פני המדביר הוותיק ובעל הניסיו ן להיכנס לקודש הקודשים הרי הוא ביתו של
המזמין…אותו הבית עם היקרים לו מכל.
עובדה זו גורמת לעיוות מוחלט ולהטעיית הציבור שכן הכינוי "מדביר דירות" מקנה למזמין העבודה
הרגשה כאילו הוא מזמין בעל מקצוע מומחה ובעל ניסיון בהדברת דירות.
כמו כן, חסרון נוסף למדרג זה הנה העובדה שהמגבלה שקיימת על מדביר ברישיו ן שכזה, אינה מאשפרת
ללמוד ולהתמקצע בחברה ותיקה וכך המדביר החדש נותר חסר ניסיו ן מעשי לתקופה ארוכה בה הוא
מתנסה ו"מתגלח" על הציבור בישראל וזאת מאחר ורק שם )באופן לא הגיוני(, מאפשר לו לשון החוק
להתנסות.
במידה ויש ברצון המחוקק להבדיל בין מדביר חדש למדביר ותיק שעבר הכשרות על פי חוק וצבר ניסיו ן,
קיימת דרך ראויה יותר וניתן להתנות את פעילותו למשך 12 חודשים ראשונים.
המלצת ארגון המדבירים היא לבטל את מעמד הרישיון "מדביר דירות" וליצור את ההפרדה בין
הרישיונות בסיווג אחר של מדביר בסיסי שיוכל לעבוד בכפוף למדביר ותיק בעל ותק של 5 שנים ומעלה
וזאת למשך תקופה של 12 חודשים שלאחריה, יזכה לרישיון מדביר ככלל המדבירים.
לסיום
ארגון המדבירים הוקם לראשונה בשנת 1961 על ידי ראשוני המדבירים המוסמכים בישראל ומטרתו לאגד
את כל העוסקים בתחומי ההדברה השונים, לדאוג למעמדם המשפטי, להכשרה מקצועית והגנה חוקית
לחברים ולהילחם בכל אותם אנשים המבצעים הדברה בניגוד לחוק ועושים שימוש בחומרים מסוכנים שלא
על פי הנחיות הבטיחות והתקנות.
ארגון מדבירי מזיקים בישראל סבור כי אימוץ האמור במסמך זה, יסייע ליישום החוק לטובת העוסקים
בהדברה ולטובת הציבור הפרטי, המגזר העסקי, רשויות מקומיות, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך ועוד.

כתיבת תגובה